Nederlands Elektriciteit Administratie­kantoor

Privacybeleid

Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers van onze website. Op deze site wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘Google Analytics-cookies’ om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Met deze cookies verwerken wij persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Dit is toegestaan op basis van artikel 8, onder f, van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (noodzaak ter behartiging van gerechtvaardigd belang). Wij hebben daarbij waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen: wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres; wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet; wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wij vertrouwen erop u hiermee adequaat en voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.